Quản lý tài chính
Đăng bởi: host | Ngày: 17:21 16/10/18 | Lần xem: 337
1. Lên kế hoạch và dự báo doanh thu
2. Quản lý chi phí
3. Huy động và sử dụng nguồn vốn
4. Lập và phân tích báo cáo tài chính
5. Định giá